Rejse og handelsbetingelser

www.kickofftravel.dk 

Aftale og betalingsforløb:

En online booking og en mundtlig eller skriftlig accept af et tilsendt tilbud fra www.kickofftravel.dk er bindende og kan derefter ikke ændres, annulleres eller refunderes. Hvis det mod forventning sker, at www.kickofftravel.dk straks efter kundens accept forhindres i at levere den pågældende rejse/event pga. manglende ledighed eller prisændringer, forbeholder www.kickofftravel.dk sig retten til at annullere handlen. Dette skal meddeles kunden straks efter accept af tilbud og senest 60 timer efter. Med indbetaling via online booking og mundtlig eller skriftlig accept bekræfter kunden at have accepteret de på internettet skriftligt oplyste handelsbetingelser for rejsen.

Endvidere betragtes et indbetalt depositum også som accept af handelsbetingelserne og den efterfølgende betaling vil blive opkrævet i forhold til den indgået aftale.

Når alle produkter på bookingen er endeligt er bekræftet fra www.kickofftravel.dk side, sendes et rejsebevis/voucher til kunden på mail og beløbet trækkes efterfølgende på kreditkortet. Herved er rejsen endeligt bekræftet til kunden.

Ved online booking kan der anvendes diverse betalingsmuligheder og kreditkort. Ved betaling med kreditkort kan der være en kreditkortafgift forbundet med købet på op til 5% af rejsens samlede pris.

Fortrydelsesret:

Ved køb på www.kickofftravel.dk er der ingen fortrydelsesret jf. forbrugeraftalelovens § 9, stk. 2 nr. 2.

Ændringer:

Med mindre andet er oplyst ved bestilling af rejsen, vil evt. ændringer medføre et gebyr på minimum kr. 400 pr. ændring. Bemærk at stiller hoteller, billetagenter, luftfartselskaber og andre involverede partnere specielle krav om ændringer, tager www.kickofftravel.dk forbehold for gebyrændringer pålagt af leverandører. Bemærk at ændringer ikke altid kan lade sig gøre.

Afbestilling og Årsrejseforsikring:

Vi anbefaler at bestille en afbestillingsforsikring og en årsrejseforsikring, der dækker omkostningerne, såfremt deltagelse i rejsen umulig- eller i væsentlig grad vanskeliggøres pga. død eller akut sygdom/ tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed ved deltageren selv, eller nærmeste familie. Denne forsikring tegnes via eget forsikringsselskab eller en af de anerkendte rejseforsikringsudbydere. Ubenyttet rejse eller rejseindhold vil ved annullering ikke blive refunderet af www.kickofftravel.dk, hverken helt eller delvist.

Arrangement afbestilling, ændring eller flytning:

En bekræftet rejser er ikke mulig at afbestille, uanset hvilke personlige forhold den eller de rejsende måtte have.

Hvis en event/kamp ændres inden for de købte rejsedatoer er der ingen refundering/tilbagebetaling og det er kundens ansvar at være rettidigt ankommet til destinationen og have en rettidigt afrejse tid fra destinationen.

Hvis et event/kamp rykkes til en ny dato uden for rejsedatoerne, flyttes hele rejsearrangementet som udgangspunkt med til den nye dato. Der vil derfor ikke være tale om refundering/tilbagebetaling af rejsen, men udelukkende ændring af ud- og hjemrejsedatoerne. Såfremt flytningen er forbundet med ekstra omkostninger står det for kundens egen regning. Rejsen kan ikke refunderes. www.kickofftravel.dk tager ikke ansvar for omkostninger og ændringer af flybilletter med mere, der ikke er bestilt igennem wwww.kickofftravel.dk 

Hvis en event/kamp bliver udsat pga. vejrforhold eller andre uforudsigelige omstændigheder under den igangværende rejse vil billetterne være gældende til den nye event/kamp dato. Der vil derfor ikke være tale om refundering af fly, hotel eller billetterne. www.kickofftravel.dk er ikke ansvarlig for de omkostninger der vil være i forbindelse med transport og hotel til det nye arrangement. Kunden beholder billetterne til brug til den nye event/kampe, med mindre at arrangøren oplyser os om anden procedure.

Force majeure, hvis en event/kamp annulleres, flyttes eller afholdes uden tilskuer pga. naturkatastrofer, krigshandlinger, strejker, livfarlige smitsomme sygdomme eller lignende, refunderes kundens ubenyttede ydelser ved et rejsearrangement ikke, hverken helt eller delvis. Dette gælder især, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte til de pågældende begivenheder eller begivenheden var almindelig kendt på købstidspunktet.

 

Levering af fodboldbilletter:

Leveringen af fodboldbilletterne variere fra klub til klub og fra kamp til kamp. På dit rejsebevis vil der stå præcist hvorledes fodboldbilletterne leveres. Dette sker enten ved afhentning i hotelreception, afhentning på det officielle billetkontor på stadion eller også vil billetterne blive sendt til din adresse før afrejse. Ved særtilfælde kan vi også arrangere afhentning på vores agents lokale kontor og print-selv billetter.

www.kickofftravel.dk ansvar og agentforhold:

Ved de rejsendes deltagelse hos luftfartsselskaber og bustransport, optræder www.kickofftravel.dk som agent. Dette betyder, at det er transportselskabet, der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførsel af transportaftalen. Disse selskabers transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transporten sker i henhold til Montreal og Warszawa konventionerne og 889/2002, der blandt andet begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse. Ved deltagelse på en af fodboldklubbernes events med bustransport, sker det på eget ansvar og erstatningskrav bortfalder. 

www.kickofftravel.dk optræder som agent for hoteller, klubber, billetagenter og fly. www.kickofftravel.dk ansvar for mangler samt person- og tingsskade er begrænset til det erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs- og togtrafik. Flytrafik: Warszava Konventionen, skibsrejser: Athen Konventionen, togrejser: COTIF/CIF Konventionen. Erstatningsanmodningen skal oplyses til www.kickofftravel.dk før eventuelt egen kontakt.    

Vi er fritaget for ansvar ved mangler og/eller skader, der rammer en deltager, forårsaget af katastrofer og andre hændelser af force majeure karakter, eller på grund af deltagerens egen forsømmelighed. Endvidere er www.kickofftravel.dk fritaget for ansvar, ved aflysning af rejsen eller ved manglende opfyldelse af aftalte vilkår, som skyldes udefra kommende omstændigheder eller tredjemand, som vi, eller nogen vi er ansvarlige for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.

Kundens ansvar:

Den rejsende er forpligtet til:

-At sørge for gyldigt pas og for de nødvendige visa og vaccinationer til rejsens gennemførelse. Det er ligeledes kundens pligt, at kontrollere at for- og efternavne i billetter, rejsepas og øvrige dokumenter er korrekte og stemmer overens med det oplyste til www.kickofftravel.dk

-Navn på flybillet skal være i overensstemmelse med det i passet indførte navn, da det ellers kan føre til afvisning ved check ind til flyet. www.kickofftravel.dk påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte oplysninger kan medføre; Ændringsgebyrer med mere, hvis overhoved muligt at ændre.

-Møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder.

-At optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af www.kickofftravel.dk eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i turen.

- Navne i pas skal være i overensstemmelse med de navne, som personen/personerne er registreret med i Det Centrale Personregister. Det er kundens eget ansvar at kontrollere, at der er overensstemmelse. Ved uoverensstemmelse kan kunden risikere at få afvist ansøgning om visum.

- Pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark skal altid medbringe gyldigt pas samt opholdstilladelse. Udenlandske statsborgere bør konsultere deres ambassader eller konsulat.

Opdatering på websider, webshop, www.kickofftravel.dk og sociale medier:

Vi opdatere vores produkter løbende og www.kickofftravel.dk er uden ansvar såfremt kunden skulle have gemt en tidligere version på egen computer eller kunden har undladt at foretage en opdatering. Det er ganske normalt at priserne kan ændre sig hurtigt og meget inden for kort tid, så selv nyoprettede tilbud kan ændre sig eller blive udsolgte ret hurtigt.

Prisændringer:

www.kickofftravel.dk forbeholder sig ret til efter aftalens indgåelse at ændre prisen i såvel opadgående som nedadgående retning pga. ændringer i billet, hotel og transportomkostninger.  Herunder forhøjet billetpriser, hoteller, brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer f.eks. lufthavns- landings eller start-afgifter, valutakurser eller andre omstændigheder der gør det umuligt at gennemfører arrangementet uden en prisstigning.

Turistskat / Byskat:

I nogle byer har de indført en lokal turistskat på hoteller mm. Ved hoteller vil der ved afrejse blive opkrævet en turistskat som betales direkte til hotellet. Dette er personlig turist skat som du/i som turister bliver pålagt i byen, og derfor betales den også af dig/jer direkte til hotellet. Ofte er beløbet mellem 2-8 euro per nat og variere efter destinationen og hotelstandard.

Reklamation:

Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til nødtelefonen under rejsen på det oplyste nødtelefon nummer. (DER ER ALTID EN MEDARBEJDER PÅ NØDTELEFON NUMMER SOM ER ÅBENT ALLE DØGNETS TIMER, således at www.kickofftravel.dk straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet efter kontakt med en www.kickofftravel.dk medarbejder, skal være www.kickofftravel.dk i hænde inden for 2 uger efter rejsens afslutning, ellers bortfalder eventuelt krav. Reklamation sker via brevpost og ikke email.

Ved uenighed mellem rejsebureauet og den rejsende, vedrørende mangler ved rejsen, kan deltageren indbringe sagen for rejseankenævnet. Ethvert krav mod www.kickofftravel.dk reguleres efter dansk ret hos værnetinget for søgsmål Sø- og Handelsretten.  

Nyhedsbrev:

Ved bestilling af en rejse hos www.kickofftravel.dk bliver du tilmeldt vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet igen.

Øvrige betingelser:

Rejsen gennemføres iht. de af Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Der tages forbehold for tastefejl på vores hjemmeside www.kickofftravel.dk og i vores øvrige udsendte materiale.

 

Rigtig god rejse!